Jaunimo nario dydis, Dėl jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir tarybos sudėties patvirtinimo

Pagrindinės tarybos veiklos sritys: jaunimo interesų atstovavimas, politikos formavimas ir įgyvendinimas, lyderių ugdymas, informavimas, tarptautinių ryšių plėtojimas. KLAS taip pat koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, įvairias paslaugas, vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo atstovus į Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. VJPA valdyba taip pat: — koordinuoja sekcijų ir grupių veiklą; — tvarko VJPA turtą turto perleidimo ar įgijimo klausimais sprendimus turi priimti suvažiavimas ; — organizuoja VJPA Suvažiavimus; — parengia ir pateikia suvažiavimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą; — priima naujus VJPA narius ir priima sprendimą šalinti narius iš VJPA; — pristato suvažiavimui garbės narius; — koordinuoja ir kontroliuoja asociacijos projektinę veiklą; — atstovauja VJPA kitose organizacijose; — remiantis suvažiavimo sprendimu steigia įmones, organizuoja fondus, remiančius mokslinio — tiriamojo ir praktinio psichologinio darbo projektus; — patvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie VJPA veiklą pateikimo nariams tvarką.

Septyni prioritetiniai balai bus teikiami SVV subjektams - fiziniams asmenims, kurie ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki kvietimo teikti paraišką dienos grįžo iš emigracijos ir ne trumpiau kaip 2 metus deklaravo išvykimą iš Lietuvos.

Jaunimo nario dydis

Toks pakeitimas atliktas, atsižvelgiant į Jaunimo reikalų tarybos siūlymą ir Jaunimo politikos pagrindų įstatymą. Fiziniams asmenims, vykdantiems veiklą ne trumpiau kaip 6 mėnesius nustatytas reikalavimas ir pajamoms, kurios turi būti ne mažesnės kaip 6 minimalių mėnesinių algų dydžio 3 Eur.

Patikslintas su paraiška pateikiamų dokumentų sąrašas. Paraiškas vertina ir finansuojamos sumos dydį apsprendžia Jonavos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba.

Rodyti papildomą informaciją Slėpti papildomą informaciją Būtinieji Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti. Funkciniai Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti.

Vertinama vadovaujantis Naudos ir kokybės vertinimo kriterijais ir metodiniais nurodymais vertintojams. Lėšos skiriamos, atsižvelgiant į šias prioritetines sritis: sveikos gyvensenos puoselėjimas jaunimo tarpe psichinė, emocinė, fizinė sveikata ir pan.

Jaunimo nario dydis

Funkciniai Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas.

Jaunimo nario dydis

Kai asociacijos tikrųjų narių skaičius daugiau kaip 20, renkami 2 papildomi valdybos nariai iš seniausiai esančių asociacijos tikraisiais nariais tarpo. Valdyba per savo pirmininką — VJPA Prezidentą — veikia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, sudaro sandėrius asociacijos vardu.

Jaunimo nario dydis

Valdyba, be Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2. Valdymo organas taip pat priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.

Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija VJPA — tai savanoriška ne pelno siekianti organizacija, jungianti psichologus, dirbančius su vaikais ir jaunimu. Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma — asociacija, turinti savo sąskaitą banke, antspaudą. VJPA veikia nuo asociacijos įstatų įregistravimo dienos neribotą laiką.

VJPA valdyba taip pat: — koordinuoja sekcijų ir grupių veiklą; — tvarko VJPA turtą turto perleidimo ar įgijimo klausimais sprendimus turi priimti suvažiavimas ; — organizuoja VJPA Suvažiavimus; — parengia ir pateikia suvažiavimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą; — priima naujus VJPA narius ir priima sprendimą šalinti narius iš VJPA; — pristato suvažiavimui garbės narius; — koordinuoja ir kontroliuoja asociacijos projektinę veiklą; — atstovauja VJPA kitose organizacijose; — remiantis suvažiavimo sprendimu steigia įmones, organizuoja fondus, remiančius mokslinio — tiriamojo ir praktinio psichologinio darbo projektus; — patvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie VJPA veiklą pateikimo nariams tvarką.

Valdyba renkasi ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių.

Jaunimo nario dydis

Valdybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Jei balsavimas pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento balsas. VJPA sekcija yra bendrų interesų ir bendros veiklos suburtas narių vienetas.

2021-06-03 Seimo nario Andriaus Bagdono sp. konf. „Kandidatavimas į Seimą nuo 21 metų: ar turės j...

Sprendimą įregistruoti sekciją priima suvažiavimas. VJPA grupę sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, savanoriškai nusprendę veikti kart, kad įgyvendintų valdybos pavestus uždavinius.

Jaunimo nario dydis

Sprendimą įregistruoti grupę priima valdyba. Savo pavyzdžiu ir veiklomis skatiname jaunų žmonių aktyvumą ir įsitraukimą į miesto gyvenimą, taip siekdami keisti visuomenės požiūrį į savanorišką veiklą. Demokratiškumas Svarbi kiekvieno nuomonė.

KLAS vienija 26 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoja ir įgyvendina Klaipėdos miesto jaunimo politiką. KLAS taip pat koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, įvairias paslaugas, vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo atstovus į Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Tai didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regioninės jaunimo organizacijų sąjungas. Šiuo metu LiJOT vienija 64 organizacijas, o tai jaunų žmonių. Taryba atstovauja jaunima, siekia jam aktualių pokyčių, sudaro platformą dialogams bei diskusijoms tiek tarp Lietuvos jaunimo organizacijų, tiek su valdžios atstovais.

Atsižvelgiame į jaunimo organizacijų pastabas ir kritiką, priimame idėjas.