Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi

Papildyti prekių ir ar paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas ženklas, sąrašą ženklo savininkas gali tik šio įstatymo nustatyta tvarka padavęs naują paraišką. Licencinės sutarties duomenys įrašomi į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu. Ginčijamas teisinis reguliavimas atitinka konstitucinį teisingumo principą, pagal kurį reikalaujama nustatomas sankcijas už teisės pažeidimus diferencijuoti taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes. Ginčus dėl ženklų nagrinėjančios institucijos 1.

Dėl registracijos paslaugų kviečiame kreiptis dar nepasibaigus šiam terminui. Registruojant visiškai naują automobilį sumokėti mokestį reikia, bet jį galima susigrąžinti, jei automobilis išregistruojamas ir išgabenamas iš Lietuvos teritorijos per 90 dienų nuo pirmosios įregistravimo datos žr. Kaip apskaičiuojamas CO2 kiekis?

CO2 kiekis gali būti nustatomas išvardyta prioritetine tvarka : 1. Kai CO2 kiekis yra nurodytas šiuose automobilio dokumentuose: kilmės dokumente pvz. Jei CO2 kiekis nėra nurodytas aukščiau įvardytuose dokumentuose, tuomet jis nustatomas remiantis kitų registruotų lygiaverčių automobilių išmetamu CO2 kiekiu apskaičiuojant medianą. Žalos samprata ginant intelektinės nuosavybės teises nėra tapati tradicinei civilinėje teisėje žinomai žalos sampratai.

Skirtingai negu civiliniuose santykiuose, santykiuose, kylančiuose iš intelektinių teisių pažeidimo, kompensacinė teisės funkcija įgyvendinama ne tik žalos atlyginimu, bet ir kitais būdais, kurie leidžia veiksmingiau pašalinti nukentėjusiajam atsiradusius neigiamus turtinius padarinius.

Atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės santykių specifiką, akivaizdu, kad šiuose santykiuose apsauginė teisės funkcija negali būti redukuojama iki Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytų pažeistų civilinių teisių gynimo būdų bei principų.

Be to, visuotinai pripažįstama, kad vien faktinės žalos atlyginimu neįmanoma tinkamai apginti intelektinės nuosavybės teisių, nes tradicinis žalos atlyginimo mechanizmas nepajėgus užtikrinti tinkamo turtinių teisių atkūrimo ir neigiamų patirtų padarinių, kilusių dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo, kompensavimo. Taigi kompensacijos institutas skirtas ne tik prekių ženklo savininko patirtų nuostolių atlyginimui užtikrinti — juo buvo siekiama platesnių tikslų.

Remiantis Prekių ženklų įstatymo aiškinamuoju raštu teigtina, kad Prekių ženklų įstatyme m. Apskaičiuoti neturtinę žalą prekių ženklo savininko teisių pažeidimo atveju yra gana sunku, todėl kompensacijos mechanizmo taikymas laikytinas veiksmingesniu ir paprastesniu būdu užtikrinti visiško nuostolių atlyginimo principo įgyvendinimą ginant nukentėjusiojo teises.

Kompensacijos dydis, nustatytas Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio m.

  • Automobilių registracijos mokestis | Valstybės įmonė „REGITRA“
  • Automobilių registracijos mokestis Automobilių registracijos mokestis Nuo m.
  • Konstitucinis Teismas nustatė: I Pareiškėjas — Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą.

Ginčijamas teisinis reguliavimas atitinka konstitucinį teisingumo principą, pagal kurį reikalaujama nustatomas sankcijas už teisės pažeidimus diferencijuoti taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes. Toks teisinis reguliavimas, nustatantis plačią teismo diskreciją, neprieštaravo konstituciniam teisingumo principui.

Seimo Pirmininko m. Sagačio atstovauti Seimui buvo įgaliotas Seimo narys J. Konstituciniam Teismui pateiktame m. Razma informavo pritariąs G. Sagačio rašytiniuose paaiškinimuose pateiktiems argumentams. Radušytės, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko R. Stanikūno, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus R.

Naujoko rašytiniai paaiškinimai. Razma pritarė buvusio suinteresuoto asmens — Seimo atstovo G. Sagačio rašytiniams paaiškinimams ir atsakė į Konstitucinio Teismo teisėjų klausimus. Konstitucinis Teismas konstatuoja: I Su prekių ženklų apsauga susiję santykiai buvo reguliuojami jau tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje. Paminėtina, kad Seimas m. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba—Atkuriamasis Seimas paskelbė Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė m. Seimas m. Įstatymas buvo skirtas reguliuoti santykiams, susijusiems su prekių ir paslaugų ženklų registravimu, jų teisine apsauga bei naudojimu 1 straipsnio 1 dalis.

Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalį bet koks žymuo, kurio paskirtis — atskirti vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui Kaip tikrai namuose prekių arba vieno asmens teikiamas paslaugas nuo kito asmens teikiamų paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai, laikomas žymeniu, galinčiu būti prekių ženklu. Teismas pagal ženklo savininko ieškinį gali priimti sprendimą dėl atlyginimo žalos, padarytos ženklo savininkui veiksmais, pažeidusiais 20 straipsnio dalyse nurodytas teises.

Be šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų priemonių, teismas gali atstatyti padėtį, kuri buvo iki teisės pažeidimo, ir nutraukti teisę pažeidžiančius veiksmus konfiskuodamas ir prireikus sunaikindamas neteisėtai naudojamus ženklus, priemones bei įrengimus jiems gaminti ir prekes, kai neteisėto ženklinimo svetimu prekės ženklu negalima nuo jų pašalinti.

Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas ne kartą buvo keičiamas ir arba papildomas, tačiau jo 20 ir 28 straipsniuose buvęs nustatytas teisinis reguliavimas nepakito iki m. Pagal Prekių ženklų įstatymo 56 straipsnio m. Prekių ženklų įstatymo 1 straipsnyje m. Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi ženklų įstatymo 2 straipsnio m.

Pareiškėjo — Vilniaus apygardos teismo ginčijamoje Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio m. Jos dydis apskaičiuojamas pagal atitinkamos prekės ar paslaugos teisėto pardavimo kainą: ji gali būti padidinta iki procentų, o esant pažeidėjo tyčiai — iki procentų.

Šiais pakeitimais ir papildymais Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio m. Šio įstatymo 1 straipsniu buvo pakeistas ir papildytas Prekių ženklų įstatymo m.

  • LT Lithuania Prekių ženklų įstatymas m.
  • Оба мира столкнулись; в их борьбе верх одерживал то один, то .

Turtinės žalos atlyginimo tvarką reglamentuoja Civilinis kodeksas ir šis įstatymas. Nustatydamas dėl šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimo faktiškai atsiradusios žalos nuostolių dydį, teismas atsižvelgia į pažeidimo esmę, padarytos žalos dydį, negautas pajamas, turėtas išlaidas, kitas svarbias aplinkybes.

Pažeidėjo gauta nauda šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančios prekės gali būti perduotos tų teisių turėtojams šių prašymu. Šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų negautų pajamų dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokios pajamos būtų gautos teisėtai naudojantis šio įstatymo saugomu prekių ženklu t. Vietoj žalos nuostoliųfaktiškai atsiradusios dėl šio įstatymo nustatytų teisių Nario formos nuotrauku dydis, atlyginimo šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali reikalauti atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai naudojęs prekių ženklą t.

Kai pažeidėjas atlieka veiksmus nežinodamas ir neturėdamas žinoti, kad jis pažeidžia šio įstatymo nustatytas teises t. Pažeidėjo gauta nauda laikoma visa tai, ką pažeidėjas sutaupė ir ar gavo pažeisdamas šio įstatymo nustatytas teises. Pažeidėjo gauta nauda nustatoma ir išieškoma neatsižvelgiant į tai, ar pats teisių turėtojas tokią naudą, kokią gavo pažeidėjas, būtų gavęs, ar ne. Nustatant pažeidėjo gautą naudą, teisių turėtojas turi pateikti tik tuos įrodymus, kurie patvirtintų pažeidėjo gautas bendras pajamas; kokia yra pažeidėjo grynoji nauda nauda, atskaičius išlaidasturi įrodyti pats pažeidėjas.

Taigi ginčijamas Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio m. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalį ginčijamo teisės akto Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti. Pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipiasi bylą nagrinėjantis teismas, kuriam kilo abejonių dėl toje byloje taikytino įstatymo ar kito teisės akto atitikties Konstitucijai kitam aukštesnės galios teisės aktuiKonstitucinis Teismas turi pareigą išnagrinėti teismo prašymą nepriklausomai nuo to, ar ginčijamas įstatymas arba kitas teisės aktas galioja, ar ne.

Apeliacinio skyriaus posėdžiai, kurių metu nagrinėjamos apeliacijos ar protestai, yra vieši. Pareiškėjas, suinteresuotas asmuo, užprotestuoto ženklo savininkas ar jų atstovai turi teisę dalyvauti Apeliacinio skyriaus posėdyje nagrinėjant apeliaciją ar protestą.

EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo tvarką nustato Valstybinio patentų biuro direktoriaus tvirtinamos apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės. Ženklo registracijos liudijimas 1. Valstybinis patentų biuras įregistruoto ženklo savininkui ar jo atstovui išduoda ženklo registracijos liudijimą, jeigu šio įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka nebuvo pareikštas protestas arba jeigu protestas vadovaujantis šio įstatymo 18 straipsnio 5 dalimi buvo atmestas ar patenkintas iš dalies.

Jeigu ženklo savininkas ar jo atstovas per 1 mėnesį nuo ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos nepasiima liudijimo, šis liudijimas jam išsiunčiamas paštu. Ženklo registracijos liudijimo formą ir jame įrašytinus duomenis nustato Valstybinis patentų biuras.

Ženklo registracijos liudijimas yra teisinis dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą. Jeigu ženklo savininkas ženklo registracijos liudijimą praranda, jam išduodamas liudijimo dublikatas. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras 1. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras yra valstybės registras. Jį tvarko Valstybinis patentų biuras. Prekių ženklų dokumentų ir duomenų kaupimo, tvarkymo, saugojimo bei naudojimo tvarką nustato Vyriausybės tvirtinami Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenys 1. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatų nustatyta tvarka naudotis Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenimis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

Bet kurių asmenų, sumokėjusių nustatytą mokestį, prašymu Valstybinis patentų biuras išduoda išrašą iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro. Pakeitimų paraiškoje ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre įrašymas 1. Pareiškėjas, ženklo savininkas ar jų atstovas privalo pranešti Valstybiniam patentų biurui, kad: 1 pasikeitė pareiškėjo ar ženklo savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, arba adresas buveinė ; 2 pasikeitė pareiškėjo ar ženklo savininko atstovas arba jo adresas buveinė ; 3 pasikeitė pareikšto registruoti ar įregistruoto ženklo vaizdas, jeigu, Valstybinio patentų biuro nuomone, šis pasikeitimas nėra susijęs su skiriamuoju ženklo požymiu; 4 trumpinamas prekių ir ar paslaugų sąrašas; 5 visiškai arba iš dalies pasikeitė pareiškėjas arba ženklo savininkas; 6 reikia ištaisyti technines klaidas.

Pareiškėjas, ženklo savininkas ar jų atstovas, prašydami įrašyti pakeitimą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre, turi pateikti šiuos dokumentus: 1 prašymą įrašyti pakeitimą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre; 2 prašymą pagrindžiančius dokumentus, jeigu prašoma įrašyti šio straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytus pakeitimus; 3 dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis.

Gavęs šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, Valstybinis patentų biuras per 1 mėnesį nuo gavimo dienos juos patikrina ir, jeigu jie atitinka šio įstatymo bei Taisyklių reikalavimus, įrašo pakeitimą į paraišką ar Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą. Pakeitimas įsigalioja nuo jo įrašymo dienos.

Apie pakeitimą Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre skelbiama Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje. Valstybinio patentų biuro padarytos techninės klaidos ištaisomos be mokesčio. Ženklo išregistravimas 1. Ženklas išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, jeigu: 1 Apeliacinis skyrius šio įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka ženklo registraciją pripažino negaliojančia; 2 teismo sprendimu ženklo registracija pripažinta negaliojančia ar panaikinta; 3 ženklo registracijos galiojimo terminas nebuvo pratęstas šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyta tvarka; 4 ženklo savininkas prašo išregistruoti ženklą.

Valstybinis patentų biuras išregistruoja ženklą iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro gavęs vieną iš šių dokumentų: 1 įsiteisėjusį teismo sprendimą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ją panaikinti; 2 raštišką ženklo savininko prašymą. Apeliaciniam skyriui priėmus sprendimą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ženklo registracijos galiojimo nepratęsus šio įstatymo 36 straipsnyje Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi tvarka, ženklas išregistruojamas Valstybinio patentų biuro iniciatyva.

Apie ženklo išregistravimą skelbiama Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje. Valstybiniam patentų Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi pateikiamų dokumentų reikalavimai 1. Valstybiniam patentų biurui pateikiami dokumentai turi būti valstybine kalba.

Pateikęs dokumentus, išskyrus prašymą įregistruoti Liaudies gynimo priemone didinant vyru nari ir išduoti prekių ženklo liudijimą, ne valstybine kalba, pareiškėjas, ženklo savininkas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo dokumentų pateikimo dienos privalo pristatyti jų vertimą į valstybinę kalbą. Įgaliojimas atstovauti pareiškėjui ar ženklo savininkui sudaromas paprasta rašytine forma.

Jeigu prašymą įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą paduoda atstovas, bet kartu su šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose išvardytais dokumentais nepateikia įgaliojimo, jis turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos.

Valstybiniam patentų biurui pateikiamų dokumentų legalizuoti nereikia. Paraiškos ir kitų dokumentų konkrečius reikalavimus nustato Taisyklės. Dokumentas pripažįstamas nepaduotu ir veiksmas pripažįstamas neatliktu, jeigu pareiškėjas, ženklo savininkas ar jo atstovas per šiame įstatyme nustatytus terminus nepateikia dokumentų ar jie įforminti ne pagal reikalavimus.

EUR-Lex Access to European Union law

Terminai 1. Pareiškėjui, ženklo ar tarptautinės registracijos savininkui arba jo atstovui pateikus prašymą raštu ir sumokėjus nustatytą mokestį, šio įstatymo 13 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 1 dalyje, 34 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse numatyti terminai gali būti pratęsti vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos.

Pareiškėjas, ženklo ar tarptautinės registracijos savininkas arba jo atstovas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos gali pateikti prašymą pratęsti terminą.

Terminas pratęsiamas Valstybinio patentų biuro sprendimu. Pareiškėjo praleistas terminas, nustatytas 17 straipsnio 1 dalyje, gali būti atkurtas pateikus šiuos dokumentus: 1 motyvuotą prašymą atkurti praleistą terminą; 2 praleidimo priežastis pagrindžiantį dokumentą; 3 dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis.

Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas terminas atkuriamas Valstybinio patentų biuro direktoriaus sprendimu. Atsisakymas pratęsti ar atkurti terminą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka. Mokesčiai 1. Už paraiškos padavimą ir kitus šiame įstatyme numatytus veiksmus turi būti sumokėtas nustatytas mokestis. Mokesčių dydį, konkrečius veiksmus, už kuriuos turi būti sumokėti mokesčiai, mokesčių mokėjimo tvarką nustato šis įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai.

Teisė į kolektyvinį ženklą 1. Asmenų sąjunga asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir pan. Kolektyviniam ženklui taikomos visos šio įstatymo nuostatos, išskyrus 43 ir 44 straipsnių.

Kolektyvinio ženklo registracija ir jo naudojimas 1. Kolektyvinis ženklas registruojamas asmenų sąjungos vardu ir tik tada, kai kartu su paraiška pateikiami sąjungos patvirtinti jo naudojimo nuostatai. Nuostatuose turi būti šie duomenys: 1 asmenų sąjungos, kurios vardu paduota paraiška kolektyviniam ženklui registruoti, pavadinimas ir buveinė; 2 asmenų sąjungos tikslai ir atstovavimo tvarka; 3 narystės sąlygos; 4 informacija apie kolektyvo narius, turinčius teisę naudoti kolektyvinį ženklą; 5 kolektyvinio ženklo naudojimo sąlygos; 11 6 kolektyvo narių teisės ir pareigos kolektyvinio ženklo naudojimo sąlygų nesilaikymo ir teisių į jį pažeidimo atvejais.

Kolektyvinį ženklą galima perduoti tiktai visų asmenų, kurie yra kolektyvinį ženklą įregistravusio kolektyvo nariai, sutikimu. Kolektyvinį ženklą gali sudaryti tokie žymenys arba nuorodos, kuriais prekyboje galima nurodyti geografinę prekių ir ar paslaugų kilmę, tačiau šis ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai, turinčiai teisę prekyboje vartoti tos geografinės vietovės Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi, naudoti tokius žymenis arba nuorodas, su sąlyga, kad tai Ar galima priartinti narys daroma laikantis sąžiningos pramoninės ir komercinės veiklos principų.

Kolektyvinis ženklas laikomas naudojamu, jeigu jį naudoja bent vienas kolektyvo narys. Asmuo, turintis teisę naudoti kolektyvinį ženklą, gali kreiptis į teismą su ieškiniu dėl teisės į kolektyvinį ženklą pažeidimo tik gavęs šio ženklo savininko sutikimą, jeigu kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatuose nenustatyta kitaip.

Kolektyvinio ženklo savininkas turi pateikti Valstybiniam patentų biurui kiekvieną kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatų pakeitimą ar papildymą.

Padidejes Dick Guy Video

Valstybinis patentų biuras atsisako registruoti kolektyvinį ženklą, jeigu jo naudojimo nuostatai neatitinka šio straipsnio 1 dalies reikalavimų arba jeigu jie prieštarauja viešajai tvarkai ar pripažintiems moralės principams. Kolektyvinio ženklo pareiškėjui trūkumus ištaisius, kolektyvinis ženklas gali būti registruojamas šio įstatymo nustatyta tvarka. Suinteresuoti asmenys, pateikę prašymą ir sumokėję nustatytą mokestį, Valstybiniame patentų biure gali susipažinti su kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatais.

Tarptautinės ženklo registracijos galiojimas 1. Nuo tarptautinės ženklo registracijos, kurioje nurodoma Lietuvos Respublika, datos pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį arba teritorinio išplėtimo po tarptautinės registracijos toliau — vėlesnis teritorinis išplėtimas datos pagal Madrido protokolo 3 ter straipsnio 2 dalį, tarptautinės registracijos ženklas turi tokią pačią teisinę apsaugą kaip ir šio įstatymo nustatyta tvarka pareikštas registruoti ženklas.

Nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos datos tarptautinės registracijos ženklas turi tokią pačią teisinę apsaugą kaip ir ženklas, kuris būtų įregistruotas vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, jeigu vadovaujantis Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis tarptautinės registracijos ženklui nebuvo atsisakyta suteikti apsaugą Lietuvos Respublikoje arba jeigu toks atsisakymas vėliau buvo atšauktas.

Tarptautinės ženklo registracijos duomenys skelbiami Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje.

i kokius dydzius galite padidinti varpa

Valstybinis patentų biuras duomenis apie tarptautinę ženklo registraciją, išplėstą Lietuvos Respublikoje, įrašo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą. Tarptautinės ženklo registracijos negaliojimas 1. Jeigu tarptautinės registracijos ženklas neatitinka šio įstatymo 6 straipsnio reikalavimų arba jeigu šio įstatymo nustatyta tvarka yra paduotas protestas dėl ženklo registracijos, Valstybinis patentų biuras Madrido protokolo nustatytais terminais informuoja Tarptautinį biurą, kad tokio ženklo apsauga Lietuvos Respublikoje visiškai ar iš dalies negali būti suteikta.

Tarptautinė ženklo registracija Lietuvos Respublikoje negalioja nuo jos pripažinimo negaliojančia Lietuvos Respublikoje dienos. Jeigu tarptautinė ženklo registracija kilmės šalies tarnybos prašymu panaikinama arba jeigu Madrido protokolo susitariančioji šalis denonsuoja šį protokolą, ženklo savininkas šio įstatymo nustatyta tvarka gali paduoti paraišką ženklą registruoti Lietuvos Respublikoje. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta paraiška laikoma paduota tarptautinės ženklo registracijos ar vėlesnio teritorinio išplėtimo dieną, prireikus atsižvelgiant į suteiktą Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi datą, jeigu laikomasi šių sąlygų: 12 1 paraiška paduodama per tris mėnesius nuo tarptautinės ženklo registracijos pabaigos šio straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais; 2 paraiškoje nėra nurodyta kitokių prekių ir ar paslaugų negu tarptautinėje ženklo registracijoje; 3 paraiška atitinka šio įstatymo reikalavimus ir pareiškėjas sumoka nustatytus mokesčius.

Tarptautinės paraiškos ar vėlesnio teritorinio išplėtimo prašymo padavimas paraiškos ar registracijos Lietuvos Respublikoje pagrindu 1. Pareiškėjas ar ženklo savininkas, atitinkantis Madrido protokolo 2 straipsnio 1 dalies i papunkčio reikalavimus, tarptautinę paraišką turi paduoti per Valstybinį patentų biurą. Vėlesnio teritorinio išplėtimo prašymas gali būti paduodamas per Valstybinį patentų biurą arba siunčiamas Tarptautiniam biurui tiesiogiai.

Paduodant tarptautinę paraišką ar vėlesnio teritorinio išplėtimo prašymą gali būti prašoma suteikti prioritetą pagal Paryžiaus konvencijos nuostatas. Tarptautinė paraiška ir vėlesnio teritorinio išplėtimo prašymas turi atitikti Madrido protokolo ir Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su ja susijusio protokolo bendrosiose taisyklėse toliau — Madrido protokolo bendrosios taisyklės patvirtintą formą ir reikalavimus. Tarptautinės paraiškos bei vėlesnio teritorinio išplėtimo prašymo padavimo ir nagrinėjimo tvarką Valstybiniame patentų biure nustato Valstybinio patentų biuro direktoriaus patvirtinta Madrido protokolo įgyvendinimo tvarka.

Už tarptautinės paraiškos nagrinėjimą Valstybiniame patentų biure pareiškėjas turi sumokėti nustatytą mokestį. Jeigu pareiškėjas nepateikia dokumento, patvirtinančio nustatyto mokesčio sumokėjimą, Valstybinis patentų biuras tarptautinę paraišką grąžina.

Madrido protokolo bendrosiose taisyklėse numatytus mokesčius pareiškėjas turi mokėti tiesiai Tarptautiniam biurui. Nacionalinės ženklo registracijos pakeitimas tarptautine ženklo registracija 1. Kai ženklo savininko iniciatyva Lietuvos Respublikoje įregistruotas ženklas yra ir tarptautinės ženklo registracijos objektas, tarptautinė ženklo registracija gali atstoti Lietuvos Respublikoje galiojančią nacionalinę registraciją, jeigu: 1 tarptautinė registracija yra išplėsta Lietuvos Respublikoje; 2 visos nacionalinėje registracijoje išvardytos prekės ir ar paslaugos yra išvardytos ir tarptautinėje registracijoje; 3 tarptautinė registracija išplėsta Lietuvos Respublikoje po to, kai remiantis šio įstatymo 11 straipsniu paraiška paduodama Valstybiniam patentų biurui.

Sumokėjusio nustatytą mokestį ženklo savininko prašymu Valstybinis patentų biuras nacionalinės registracijos pakeitimo tarptautine registracija duomenis įrašo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir paskelbia Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje. Specialios nuostatos, taikomos tarptautinei ženklo registracijai 1. Jeigu tarptautinės ženklo registracijos savininkas nesutinka su Valstybinio patentų biuro sprendimu atsisakyti suteikti apsaugą dėl to, kad ženklas neatitinka šio įstatymo 6 straipsnio reikalavimų, jis turi teisę per 5 mėnesius nuo to sprendimo priėmimo dienos paprašyti atlikti pakartotinę ekspertizę.

Nepateikus prašymo per nustatytą terminą, Valstybinio patentų biuro sprendimas laikomas galutiniu.

Suzinokite, koks yra nario dydis

Jeigu tarptautinės ženklo registracijos savininkas nesutinka su pakartotinės ekspertizės metu Valstybinio patentų biuro priimtu sprendimu, jis turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti Apeliaciniam skyriui apeliaciją šio įstatymo 15 straipsnio nustatyta tvarka. Suinteresuoti asmenys ar jų atstovai protestą dėl tarptautinės ženklo registracijos turi paduoti per 3 mėnesius nuo duomenų apie tarptautinę ženklo registraciją paskelbimo Tarptautinio 13 biuro tarptautinių ženklų biuletenyje dienos.

Protestas turi atitikti šio įstatymo 18 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus. Užprotestuotos tarptautinės ženklo registracijos savininkas per 5 mėnesius nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie atsisakymą suteikti apsaugą nurodytos datos privalo paskirti atstovą šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka ir pateikti motyvuotą atsakymą į protestą.

Motyvuoto atsakymo nepateikimas į protestą laikomas atsisakymu dalyvauti protesto nagrinėjime ir neužkerta kelio Apeliaciniam skyriui nagrinėti protestą užprotestuotos tarptautinės ženklo registracijos savininkui ar jo atstovui nedalyvaujant. Kaip padidinti nario greiti užprotestuotos tarptautinės ženklo registracijos savininkas nepaskyrė atstovo, Apeliacinio skyriaus priimtas sprendimas tarptautinės ženklo registracijos savininkui nesiunčiamas.

Tarptautinės ženklo registracijos savininko suteikta licencija negalioja Lietuvos Respublikoje tretiesiems asmenims, jeigu duomenys apie licencinę sutartį neįrašyti šio įstatymo 44 straipsnio nustatyta tvarka. Tarptautinėms kolektyvinio ženklo registracijoms netaikomi šio įstatymo 29 straipsnio reikalavimai. Tarptautinės ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą ir kitus šiame įstatyme neaptartus klausimus, susijusius su tarptautine ženklo registracija, reglamentuoja Madrido protokolas, Madrido protokolo bendrosios taisyklės ir Madrido protokolo įgyvendinimo tvarka.

Ženklo registracijos galiojimo terminas Pradinis ženklo registracijos galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo dienos. Ženklo registracijos galiojimo pratęsimas 1. Pasibaigus šio įstatymo 35 straipsnyje nustatytam terminui, ženklo registracijos galiojimas gali būti pratęsiamas visoms arba daliai prekių ir ar paslaugų kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų.

Ženklo registracijos galiojimas pratęsiamas Valstybinio patentų biuro sprendimu, jeigu Valstybiniam patentų biurui pateikiami šie dokumentai: 1 prašymas pratęsti ženklo registracijos galiojimą visoms arba daliai prekių ir ar paslaugų; 2 dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ženklo savininkas ar jo atstovas turi pateikti ne vėliau kaip paskutiniais ženklo registracijos galiojimo metais.

Sumokėjęs mokesčio už ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą 50 procentų priemoką, ženklo savininkas ar jo atstovas per 6 mėnesius nuo įregistruoto ženklo registracijos galiojimo pasibaigimo dienos gali paduoti prašymą registraciją pratęsti. Duomenys apie ženklo registracijos galiojimo pratęsimą įrašomi į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

Dėl prekių ženklų įstatymo - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Jeigu ženklo savininkas ar jo atstovas per šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus terminus nesumoka nustatyto mokesčio, ženklo galiojimas nepratęsiamas ir šio įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka ženklas išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro. Ženklo apsaugos apimtis 1. Įregistruotas ženklas Lietuvos Respublikoje galioja tik toms prekėms ir ar paslaugoms, kurios yra nurodytos ženklo registracijos liudijime.

Papildyti prekių ir ar paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas ženklas, sąrašą ženklo savininkas gali tik šio įstatymo nustatyta tvarka padavęs naują paraišką. Ženklo savininko teisės 1. Įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra: 1 tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir ar paslaugoms; 2 tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir ar paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu; 3 tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir ar paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.

Ženklo savininkas, vadovaudamasis šio straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali uždrausti: 1 tokiu žymeniu žymėti prekes ar jų pakuotę; 2 siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi pat siūlyti bei teikti juo pažymėtas paslaugas; 3 importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes; 4 naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje; 5 gaminti tokį žymenį arba laikyti jo pavyzdžius turint tikslą atlikti bet kuriuos šio straipsnio 2 dalies 1—4 punktuose nurodytus veiksmus.

Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu skiriamojo ženklo požymio pažeidimu, be to, pripažįstami atvejai, kai: 1 žymuo naudojamas kaip juridinio asmens pavadinimas ir toks jo naudojimas klaidina visuomenę dėl savo panašumo į įregistruotą ženklą bei prekes ir ar paslaugas, kurioms šis ženklas įregistruotas; 2 skelbimuose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse žymuo atgaminamas arba nurodomas taip, kad gali susidaryti įspūdis, jog atitinkamas ženklas yra tapęs bendriniu tam tikrų prekių ir ar paslaugų pavadinimu.

Ženklo savininko teisių apribojimas 1. Šio įstatymo 38 straipsnio nuostatos nesuteikia ženklo savininkui teisės uždrausti kitiems asmenims Specialistas padidinti nario ūkinėje ar komercinėje veikloje naudoti kaip žymenį: 1 savo vardą, pavardę ir ar adresą; 2 prekių ir ar teikiamų paslaugų rūšies, kiekio, kokybės, paskirties, vertės, geografinės kilmės, prekių pagaminimo ir ar paslaugų teikimo laiko nuorodas arba kitas prekių ir ar paslaugų charakteristikas; 3 ženklą, kai būtina nurodyti prekių ir ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį; 4 ženklą lyginamojoje reklamoje, jei tokia reklama yra leidžiama.

Šio straipsnio 1 dalies nuostatos gali būti taikomos tik tada, kai nurodyti naudojimo atvejai neprieštarauja sąžiningos ūkinės ar komercinės veiklos praktikai. Ženklo savininko teisių pasibaigimas 1 dalies redakcija iki Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos: 1. Ženklo registracija nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti kitam asmeniui žymėti juo prekes, kurios paties ženklo savininko arba jo sutikimu yra pažymėtos ir išleistos į Lietuvos Respublikos ar bet kurios kitos valstybės, su kuria Lietuvos Respublika dėl šių prekių yra sudariusi dvišales ar daugiašales bendros rinkos, muitų sąjungos ar panašias tarptautines sutartis, rinką.

Ženklo registracija nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti kitam asmeniui žymėti juo prekes, kurios paties ženklo savininko arba jo sutikimu yra pažymėtos ir išleistos į Europos Bendrijos rinką. Šio straipsnio 1 dalies Padidejinio nario poveikis netaikomos, jeigu yra pagrįstų priežasčių, dėl kurių ženklo savininkas gali nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu, ypač jeigu pažymėtų tokiu ženklu ir išleistų į rinką prekių kokybė pasikeitė ar pablogėjo.

Ženklo registracija be ženklo savininko sutikimo 1.