Kaip nustatyti nario dydi nematau

Urb­šys pri­sta­tys pa­siū­ly­mo es­mę. Man at­ro­do grįž­tu prie to, ką aš šian­die­ną kar­to­ju vi­są lai­ką sto­vė­da­mas tri­bū­no­je , — at­ly­gi­ni­mai, at­ly­gi­ni­mai, at­ly­gi­ni­mai.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me va­ka­ri­nį po­sė­dį. Gon­gas Kvie­čiu re­gist­ruo­tis. Už­si­re­gist­ra­vo 62 Sei­mo na­riai. Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos at­ly­gi­ni­mo ba­zi­nio dydžio, tai­ko­mo me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr.

XIIIP 2 svars­ty­mas Va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas — Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos at­ly­gi­ni­mo ba­zi­nio dy­džio, tai­ko­mo me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP 2. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­tys A.

Pra­šau į tri­bū­ną. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos at­ly­gi­ni­mo ba­zi­nio dy­džio, tai­ko­mo me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tą.

  • Mažiausiai baisus būdas imtis nuosavo verslo - LRT
  • Spausdinti Kodėl verta mesti samdomą darbą ir pradėti dirbti sau?
  • Pastaba: Šablonai dar nepalaikomi internetinėje "Whiteboard", tačiau jie bus pasiekiami ateityje.

Bu­vo gau­tos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, į jas at­si­žvelg­ta, Sei­mo na­rių P. Urb­šio, R. Da­gio, taip pat Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, dar tu­rė­jo bū­ti ir ma­no, bet ne­ma­tau kaž­ko­dėl, pa­siū­ly­mas. Ap­svars­čius ko­mi­te­te, 7 bal­sa­vo už, prieš — 2, su­si­lai­kė 2.

Bu­ro­kie­nės ne­ma­tau. Kas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą? At­bė­ga G. Bu­ro­kie­nė, ku­ri mums pri­sta­tys Kaip nustatyti nario dydi nematau dėl pro­jek­to Nr. Ko­mi­te­tas svars­tė ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė G. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes tę­sia­me ma­ra­to­ną dis­ku­si­jų apie ki­tų me­tų įsta­ty­mus, ku­rie vie­naip ar ki­taip at­si­spin­di ir biu­dže­te.

Kaip sa­kiau kal­bė­da­mas pir­mą kar­tą dėl vai­ko pi­ni­gų, pa­sa­kiau, kad tai bū­tent tie įsta­ty­mai, ku­rie api­brė­žia Sei­mo po­zi­ci­ją dėl pa­ra­mos šei­mai įsta­ty­mo pla­či­ą­ja pras­me. Ba­zi­nis dy­dis yra dar­bo už­mo­kes­tis, ku­ris nu­le­mia be­veik tūkst. Lie­tu­vos dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio ly­gį. Mes la­bai pras­tai ver­ti­na­me sa­vo dar­buo­to­jų in­dė­lį į vals­ty­bės vys­ty­mą­si, į dar­bą, ku­rį jie da­ro.

Nors nuo kri­zės pra­ėjo dau­giau kaip de­šimt me­tų, ba­zi­nis dy­dis taip ir ne­pa­sie­kė prieš­kri­zi­nio ly­gio, kai bu­vo su­ma­žin­tas, ir vėl dar at­si­liks 7 eu­rais, ką siū­lo Vy­riau­sy­bė. To­dėl nuo pat pir­mų me­tų nuo­sek­liai tei­kiau, kad ba­zi­nį dy­dį rei­kia grą­žin­ti į prieš­kri­zi­nį ly­gį.

Mažiausiai baisus būdas imtis nuosavo verslo Lukas Miknevičius, Diena. Mažųjų bendrijų skaičius Lietuvoje nuolat auga. Beveik prieš metus atsiradusi galimybė imtis nuosavo verslo neturint didelio pradinio kapitalo ir neapsikraunant milžiniškais biurokratiniais vargais ne vieną lietuvį paskatino mesti samdomą darbą ir pradėti dirbti sau. Pasak jo, mažosios bendrijos pamažu nukonkuruoja kitas smulkiojo verslo formas. Pagrindinė priežastis ta, kad dirbdamas su verslo liudijimu negali samdyti darbuotojų, o mažoji bendrija tai gali daryti.

Tai ža­dė­jo ir Sei­mo dau­gu­ma. La­bai gai­la, kad ne­iš­te­si to pa­ža­do ir lie­ka ki­tais me­tais kiek­vie­nam 7 eu­rų, pa­dau­gin­tų iš ko­e­fi­cien­to, sko­la. Ga­li­te ir jūs su­si­skai­čiuo­ti, koks tu­rė­tų bū­ti at­ly­gi­ni­mas.

Paaugliu nariu dydis ir nuotraukos

Aš tu­riu ome­ny vi­sus vals­ty­bės tar­nau­to­jus, biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jus. Ta­da, kai mes ne­di­di­na­me ba­zi­nio dy­džio, da­ro­me tuos kos­me­ti­nius ar­ba rei­ka­lin­gus ki­tų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, kai mes ke­lia­me ba­zi­nių ma­žiau­sių ko­e­fi­cien­tų lyg­me­nį aukš­čiau. To­dėl ne­pri­tar­ti nė­ra kaip, nes yra dau­giau ne­gu Tur­būt nie­kas ne­si­gin­čys.

Bet tik­rai ne­bal­suo­siu už, nes pa­ža­dai, kaip sa­kiau, ne­iš­te­sė­ti, ne­bu­vo pri­tar­ta ir ma­no siū­ly­mui grą­žin­ti Bu­vo kom­pro­mi­si­nis. Aš ne­už­re­gist­ra­vau, mat pa­ste­bė­jau, kad ne­už­re­gist­ra­vau. Pir­mą­kart bu­vo at­mes­tas R. Da­gio Da­gys siū­lo bent jau iš­lai­ky­ti in­flia­ci­jos ly­gį, kad per­ka­mo­ji ga­lia dir­ban­čių biu­dže­ti­nia­me sek­to­riu­je ne­ma­žė­tų, nes kai­nų in­dek­sas au­ga spar­čiau ne­gu ba­zi­nio dy­džio di­di­ni­mas.

To­kia yra ma­no nuo­mo­nė dėl šio įsta­ty­mo. Į sa­lę grį­žo G. Skais­tė, kvie­čiu į tri­bū­ną.

Kaip pradėti naudoti „Whiteboard“ kompiuteryje?

No­rė­čiau iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę apie ba­zi­nio dy­džio di­di­ni­mą ir ką mes prieš tai kal­bė­jo­me apie vai­ko pi­ni­gus ir no­rą di­din­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas, kaip tai ly­giai taip pat yra su­si­ję su dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mu ir tais įsi­pa­rei­go­ji­mais, ku­riuos yra da­vu­si Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas šiuo kon­kre­čiu klau­si­mu. Ba­zi­nio dy­džio kei­ti­mas, kaip ži­no­te, są­ly­go­ja dar­bo už­mo­kes­tį be­veik tūkst. Kas siū­lo­ma šiuo įsta­ty­mu? Siū­lo­ma pa­di­din­ti ba­zi­nį dy­dį nuo iki eu­rų.

Tai ba­zi­nio dy­džio di­dė­ji­mas bū­tų tik 3 eu­rais. Va­di­na­si, šio ba­zi­nio dy­džio kei­ti­mas ne­pa­deng­tų net­gi me­ti­nės in­flia­ci­jos, ir per­ka­mo­ji ga­lia di­džio­sios da­lies vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų lik­tų net­gi ma­žes­nė, ne­gu bu­vo pra­ėju­siais me­tais.

You Bet Your Life #57-12 Raffles, The Reluctant Mynah Bird (Secret word 'Chair', Nov 28, 1957)

Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į tai, ką yra kal­bė­ju­si Vy­riau­sy­bė ir sa­vo lai­ku kal­bė­jęs Sei­mas, tai Vy­riau­sy­bė, pa­ren­gu­si Il­ga­lai­kio vie­šo­jo sek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo stra­te­gi­jos pro­jek­tą, nu­ma­tė, kad per me­tus ir per me­tus bus at­kur­tas prieš­kri­zi­nio ly­gio ba­zi­nis dy­dis.

Va­di­na­si, nuo Kaip nustatyti nario dydi nematau tu­rė­tų pa­siek­ti eu­rus.

Nario dydzio kremas

Skai­čiuo­jant nuo­sek­liai, Kaip nustatyti nario dydi nematau bū­tų lo­giš­ka ti­kė­tis, kad kiek­vie­nais me­tais tas dy­dis bus di­di­na­mas pro­por­cin­gai. Tai šiais me­tais, vyk­dant tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus, ba­zi­nis dy­dis tu­rė­tų aug­ti ne 3 eu­rais, o 5. At­ro­do ga­nė­ti­nai keis­tai, kai Vy­riau­sy­bė pa­ti pri­si­i­ma įsi­pa­rei­go­ji­mus at­kur­ti prieš­kri­zi­nį ly­gį, ta­čiau ne­ma­to rei­ka­lo tai Optimalus dydis yra sa­vo ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piu.

Aki­vaiz­du, kad, vyk­dant vie­šo­jo sek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo stra­te­gi­ją, 7 eu­rais tu­rės pa­di­din­ti jau ki­ta Vy­riau­sy­bė at­ei­nan­čio­je ka­den­ci­jo­je. Taip pat dar no­riu pri­min­ti, kad me­tų pa­bai­go­je, kai mes taip pat svars­tė­me ba­zi­nio dy­džio nu­sta­ty­mą me­tams, Sei­mas pri­ėmė pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą iki me­tų at­kur­ti prieš­kri­zi­nio ly­gio ba­zi­nį dy­dį, tai yra kad da­bar yra pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė pri­si­im­ti tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus, už ku­riuos te­ko čia, Sei­me, bal­suo­ti, ir nu­bal­sa­vo vi­sa val­dan­čio­ji dau­gu­ma.

Jei­gu no­ri­te pa­tys vyk­dy­ti sa­vo pri­si­im­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus ir bal­suo­ti už sa­vo pri­si­im­tus nu­ta­ri­mus, rei­kė­tų tvir­tin­ti vis­gi ne eu­rų ba­zi­nį dy­dį, o Tie­siog siū­lau vi­siems ge­rai pa­gal­vo­ti ir ne­leis­ti sau tap­ti ge­rais Ka­lė­dų Se­ne­liais, ku­rie da­li­na do­va­nas, ta­čiau pa­mirš­ta ap­mo­kė­ti už dar­bą tiems žmo­nėms, ku­rie vis­gi dir­ba vals­ty­bei. Į tri­bū­ną kvie­čiu P. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ga­liu jums pa­sa­ky­ti to­kią vie­ną vie­šą pa­slap­tį, kaip Sei­me ga­li­ma per trum­piau­sią lai­ką tap­ti po­pu­lis­tu — tik pra­dė­ti kal­bė­ti apie Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mą.

Jei­gu dar pra­dė­si kal­bė­ti ne apie di­di­ni­mą, o gal­būt apie su­si­lai­ky­mą dėl di­di­ni­mo, iš kar­to tu tam­pi po­pu­lis­tu.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me va­ka­ri­nį po­sė­dį.

Bet aš jau ke­lin­tą kar­tą, kai svars­to­mas Sei­mas, ei­nu su ta in­ten­ci­ja jums pri­min­ti ga­lio­jan­čią Sta­tu­to nuo­sta­tą. Bū­tent ga­lio­jan­ti Sta­tu­to nuo­sta­ta nu­ro­do, kad įsta­ty­mas dėl Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mo dy­džio pa­kei­ti­mų įsi­ga­lio­ja tik nuo ki­to nau­jai iš­rink­to Sei­mo pir­mo­jo po­sė­džio die­nos.

Mažiausiai baisus būdas imtis nuosavo verslo

Jei­gu mes da­bar kal­ba­me apie ba­zi­nio at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mą, tai vie­naip ar ki­taip mes di­di­na­me ir sau at­ly­gi­ni­mą. Tik­rai rei­kia pa­svei­kin­ti čia esan­čią po­li­ti­nę dau­gu­mą, bū­tent ji­nai ry­žo­si at­sta­ty­ti tą ne­tei­sy­bę, ku­ri bu­vo įvyk­dy­ta tų žmo­nių at­žvil­giu.

Nariu nuotrauka po didejancio

Ji­nai pra­dė­jo at­sta­ti­nė­ti ba­zi­nį at­ly­gi­ni­mą, bet tik­rai tas ba­zi­nio at­ly­gi­ni­mo dy­dis nė­ra toks, ko­kio lau­kia vi­suo­me­nė, tuo la­biau kad yra Sta­tu­to nuo­sta­ta, ku­ri ap­ri­bo­ja mus ir mū­sų ga­lias di­din­ti sau at­ly­gi­ni­mus. Kai kas man ga­li pa­sa­ky­ti, ži­no­te, ba­zi­nio dy­džio di­di­ni­mas nė­ra at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mas.

Bet prieš tai, kai jūs kal­ba­te apie ki­tus, jūs kaž­ko­dėl kal­ba­te apie tai, kad ba­zi­nio at­ly­gi­ni­mo dy­džio di­di­ni­mas yra su­si­jęs Medziaga didinti nari at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mu. Taip, jūs tei­sūs, nes Dar­bo ko­dek­se yra api­brėž­ta są­vo­ka, kas su­da­ro dar­bo už­mo­kes­tį.

Tai yra ba­zi­nis dar­bo už­mo­kes­tis, prie­dai už įgy­tą kva­li­fi­ka­ci­ją ir vi­si ki­ti da­ly­kai, pre­mi­jos ir taip to­liau. Ko­dėl mes ki­tiems sa­ko­me, kad ba­zi­nis di­di­ni­mas yra at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mas, o čia mes sau pa­sa­ko­me, kad ne. Kai kas ga­li pa­sa­ky­ti, ką čia tas P. Urb­šys da­bar po­pu­lis­tiš­kai kal­ba ir apie ko­kius pi­ni­gus kal­ba­ma?

Iš tik­rų­jų ne apie di­de­lius pi­ni­gus, kal­ba­ma apie 60 eu­rų, Padidinkite nari iki 20 ziureti mes pri­si­dur­si­me prie at­ly­gi­ni­mo.

Iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos tai bus eu­rų. Iš vi­so vals­ty­bės biu­dže­tui tai kai­nuos apie tūkst. Kai kas ga­li pa­sa­ky­ti, ko­kie čia yra pi­ni­gai? Įsi­vaiz­duo­ki­te, kad mes da­bar vi­siems kal­ba­me apie so­cia­li­nį jaut­ru­mą, tai mes ga­lė­tu­me vis dėl­to pa­de­monst­ruo­ti tam tik­rą so­li­da­ru­mą, pri­si­min­ti Sta­tu­to nuo­sta­tą ir ne­pa­si­di­din­ti sau ba­zi­nio at­ly­gi­ni­mo, tie­siog nu­sta­ty­ti, kad bus pa­di­din­ta nuo nau­jos ka­den­ci­jos.

„Messages“ pranešimų ir nustatymų keitimas

Tuos su­tau­py­tus pi­ni­gus bū­tų ga­li­ma tik­rai la­bai efek­ty­viai pa­nau­do­ti. Jū­sų ži­niai, nuo me­tų va­sa­ros Ke­nos ge­le­žin­ke­lio pos­te ne­be­ske­nuo­ja­mi va­go­nai. Bū­tent tai yra tas pos­tas, per ku­rį ei­na di­džiau­si srau­tai iš tre­čių­jų vals­ty­bių.

Bū­tent tai yra tas pos­tas, per ku­rį yra per­ve­ža­mi di­džiau­si kie­kiai kon­tra­ban­dos. Nuo me­tų, la­bai įdo­miai su­tam­pa su nau­jos po­li­ti­nės dau­gu­mos at­si­ra­di­mu, rent­ge­nas ne­vei­kia ir jo at­nau­ji­ni­mui nė­ra lė­šų.

Da­bar pra­šo la­bai ma­žos su­mos — 50 tūkst. Aš ma­nau, iš tūkst. Su­ti­ki­te, kad bū­tent ta sis­te­ma pa­dė­tų efek­ty­viau ko­vo­ti su kon­tra­ban­da. Aš jau ne­kal­bu apie tai, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro at­ly­gi­ni­mams pa­di­din­ti rei­kia tūkst.

Tai yra ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri at­lie­ka la­bai svar­bią mi­si­ją mū­sų vals­ty­bė­je. Mes la­bai gra­žiai fo­to­gra­fuo­ja­mės, fil­muo­ja­mės ta­da, kai per­lai­do­ja­mi par­ti­za­nai, mums at­ro­do, čia vis­kas ge­rai, kai tuo me­tu to­je ins­ti­tu­ci­jo­je dar­buo­to­jai vos ga­li su­dur­ti ga­lą su ga­lu.

Aš siū­lau vis dėl­to pri­si­min­ti Sta­tu­tą ir pri­si­min­ti tą so­cia­li­nį jaut­ru­mą. Dis­ku­si­ją bai­gia­me.

Mažoji bendrija

Į tri­bū­ną kvie­čiu A. Sy­są, žiū­rė­si­me Sei­mo na­rių siū­ly­mus. Yra pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio. Sei­mo na­rys P. Urb­šys pri­sta­tys pa­siū­ly­mo es­mę. Ger­bia­mas Po­vi­lai, pri­sta­ty­ki­te sa­vo siū­ly­mą. Svars­ty­mo me­tu aš iš­dės­čiau ar­gu­men­tus. O siū­ly­mo es­mė yra to­kia: šiuo įsta­ty­mu nu­sta­ty­tas ba­zi­nis dy­dis Sei­mo Pir­mi­nin­kui, Sei­mo pa­rei­gū­nams ir Sei­mo na­riams tai­ko­mas nuo ki­to nau­jai iš­rink­to Sei­mo pir­mo­jo po­sė­džio die­nos.

Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.