Rinkimu komisijos nario mokejimo suma. Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Sutinkame, kad pinigėliai yra tikrai nedideli ir reikia svarstyti šį klausimą. Sprendimus dėl apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų skatinimo priima apygardų rinkimų komisijos, atsižvelgdamos į jų atliktą darbą organizuojant ir vykdant rinkimus. Pagal trijų mėnesių vasario—balandžio duomenis, vidutinis dirbtas darbo valandų skaičius būtų 65,67, taigi V.

Pareiškėjas teigė, kad jo atliktų darbų ataskaita atitiko Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos m. Sp toliau — ir Reglamentas78 punkte nustatytus reikalavimus, todėl jis neturėjo minėtos ataskaitos koreguoti.

Rinkimu komisijos nario mokejimo suma

Be to, Komisijos pirmininkė neteisėtai koregavo jo ataskaitą, kadangi iš Reglamento 76 punkto aiškiai matosi, kad Komisijos primininkas neturi teisės ir pareigos kvestionuoti darbo laiko apskaitos žurnale įrašytų duomenų, o savavališkai koreguojant atliktų darbų ataskaitą, pažeidžiamas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo toliau — ir Komisijos įstatymas 5 straipsnyje įtvirtintas Komisijos narių nepriklausomumo principas.

Komisijos nariai apie savo atliktus darbus pažymi darbo laiko apskaitos žurnale, nurodydami darbų pavadinimą, trukmę valandomisatlikimo datą.

Apskaitos žurnalą saugo ir tvarko Komisijos sekretoriatas. Pažymėjo, kad Komisijos pirmininkė yra asignavimų valdytoja, taigi ji yra atsakinga už valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, o problemų kyla identifikuojant tik vieno Komisijos nario atliktus darbus. Atsakovas nurodė, kad į Komisijos narį, pareiškėją, buvo kreiptasi su prašymu patikslinti ataskaitoje nurodytus darbus, vadovaujantis Reglamentu, tačiau jis to nepadarė ir dar kartą pateikė tą pačią ataskaitą be jokių paaiškinimų.

Komisija nurodė, kad ilgą laiką V. Pareiškėjas yra darbo grupės, sudarytos m. Jis taip pat nėra parengęs atsakymo į Komisijos pavedimu pateiktą paklausimą, ištyręs skundą ar panašiai.

Atsakovas pažymėjo, kad V. Kaip matyti iš atliktų darbų ataskaitų, V. Be to, m. Komisija pažymėjo, kad jos pirmininkas patvirtina narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir privalo užtikrinti, kad nariams darbo užmokestis būtų mokamas pagrįstai.

Atsakovas akcentavo, kad V. Šiame priedėlyje nurodyta pastaba: Komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. Atsiskaitymo lapelyje nurodyta, kad V. Tokia pati pareiškėjui apskaičiuoto darbo užmokesčio suma nurodyta ir pranešime Valstybinio socialinio draudimo fondui, kuriame pažymėta, kad Komisija pateikė duomenis apie V. Pareiškėjui buvo pasiūlyta nurodyti darbadienius pagal m. Komisijos posėdyje išsakytas nuomones, kad darbadieniai turi būti surašyti vadovaujantis Reglamentu.

Atsakydamas į šį laišką, V. Pareiškėjo m.

Rinkimu komisijos nario mokejimo suma

Komisijos pirmininkei pateikė rašytinę pretenziją ir prašė pateikti motyvuotą atsakymą, kas priėmė sprendimą dėl atliktų darbų ataskaitos taisymo bei kas nurodė sumažinti jam apskaičiuotą m. Pareiškėjas taip pat prašė pateikti dokumentų kopijas.

Į šią pretenziją V. Žiniaraštį, kuris rengiamas pagal nario darbo laiko apskaitos žurnalą, tvirtina Komisijos pirmininkas, tačiau jis neprivalo tvirtinti bet kokius darbo laiko apskaitos žurnale nurodytus duomenis ir negali tikrinti tokių duomenų teisėtumo ir pagrįstumo.

 1. Ilgas narys storio
 2. Produktas, skirtas padidinti nari
 3. Казалось несправедливым, что такие познания бесцельно скрыты от мира, когда они могли бы удивить даже Центральный Компьютер Диаспара.
 4. Varpu formos ir dydziai vyrams
 5. Корабль находился над Полюсом, и планета под ними представляла собой безукоризненную полусферу.
 6. Kaip padidinti varpa ir erekcija
 7. Лишь случайно мы обнаружили вас, но ведь многие желали бы услышать о Великих.
 8. Что мне нужно сделать.

Atsakyme taip pat nurodyta, kad ne visus darbo laiko apskaitoje nurodytus V. Atsakovas pažymėjo, kad sprendimai dėl pareigos patikslinti Komisijos narių nurodomus atliktus darbus buvo priimti Komisijos m. Valstybinio socialinio draudimo fondui buvo pateikti dokumentai dėl duomenų tikslinimo, kuriuose nurodyta, kad buvo sumažinta pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma.

IX nuo 05 09 Žin. XI nuo 04 14 Žin. Už darbo dieną rinkimų komisijose nustatomas atlyginimas pagal šiuos tarifus: 1 apygardų rinkimų komisijų pirmininkams — 0,62 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų pareiginės algos atlyginimo bazinio dydžio, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas toliau — pareiginės algos bazinis dydis ; 2 apygardų rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir komisijų nariams — 0,5 pareiginės algos bazinio dydžio; 3 apylinkių rinkimų komisijų pirmininkams — 0,5 pareiginės algos bazinio dydžio; 4 apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir komisijų nariams — 0,4 pareiginės algos bazinio dydžio.

Prie atsakymo pareiškėjui taip pat buvo pridėti atsiskaitymo lapeliai ir m. Nors Reglamento 78 punkte nurodyta, kiek valandų paprastai trunka atlikti tam tikras pareigas, šis valandų skaičius yra orientacinis, tačiau nepaneigia fakto, kad atlyginimas Komisijos nariui mokamas už faktiškai atliktas pareigas.

Pareiškėjas ataskaitoje nurodė, kiek laiko užtruko ataskaitoje nurodytų darbų atlikimas, tačiau Komisijos pirmininkė, prieš tvirtindama darbo laiko apskaitos žiniaraštį Reglamento 76 punktaspakoregavo m.

Įvertinęs pareiškėjo V. Be to, V. Be to, pagal Komisijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, Komisija jos kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai savo posėdžiuose. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad m. Atsižvelgiant į posėdyje išsakytus pastebėjimus, V. Tokių jo darbus Komisijai pagrindžiančių įrodymų V. Šiuo atveju tokios pareigos įgyvendinimas pasireiškė tuo, kad Komisijos pirmininkė, įvertinusi pareiškėjo m. Atsižvelgęs į tai, teismas pareiškėjo teiginį, kad vadovaujantis Reglamento 76 punktu, Komisijos pirmininkas tik tvirtina darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tačiau nevertina nurodytų išmokėti sumų už atliktus darbus pagrįstumo, atmetė kaip nepagrįstą.

 • Konstitucinis Teismas nustatė: 1.
 • Nuotrauku kainos uz nario padidejima
 • Byla eA/ - eTeismai
 • Komisijos narė nesupranta, kodėl su ja buvo taip pasielgta: matyt, esu kvaila Nuoroda nukopijuota aA Pasipiktinusi rinkimų apylinkės komisijos narė nesupranta, kodėl Lietuvos Seimo rinkimus jai teko organizuoti už savo pinigus.
 • Kaip padidinti 3 cm nari be operaciju
 • Rinkimų komisijų narių darbo apmokėjimas.
 • Pareiškėjas taip pat prašė priteisti jam bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Teismas pažymėjo, kad toks Reglamento nuostatos aiškinimas neatitiktų Komisijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 20 straipsnio nuostatų. Teismas nustatė, kad Reglamentas yra viešai paskelbtas.

Netenkinus V. Už darbo dieną rinkimų komisijose nustatomas atlyginimas pagal šiuos tarifus: 1 apygardų rinkimų komisijų pirmininkams — 0,62 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų pareiginės algos atlyginimo bazinio dydžio, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas toliau — pareiginės algos bazinis dydis ; 2 apygardų rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir komisijų nariams — 0,5 pareiginės algos bazinio dydžio; 3 apylinkių rinkimų komisijų pirmininkams — 0,5 pareiginės algos bazinio dydžio; 4 apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir komisijų nariams — 0,4 pareiginės algos bazinio dydžio.

Rinkimu komisijos nario mokejimo suma

Rinkimų komisijų nariams, pirmininkams, pirmininko pavaduotojams ir komisijų sekretoriams už darbą rinkimų komisijose apmokama pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenis, neviršijant atitinkamai rinkimų komisijai numatytų asignavimų darbo užmokesčiui. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių rinkimų komisijose pildymo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija.

Per pirmą rinkimų turą mūsų komisijai buvo skirta 19 eurų automobilio kurui įsigyti. Rugsėjo 29 d.

Rinkimu komisijos nario mokejimo suma

Į rajono centrą kaip komisijos pirmininkei, man reikėjo važiuoti 8 kartus. Su tiek kuro aš pravažiuoju apie km. Vadinasi likusius beveik km aš važiuoju savo pinigais pirktu kuru. O kur balsuotojų lapelių vežiojimas, kur balsavimai namuose? Papiktino VRK pirmininko teiginys, kad jei komisija visus pinigus išleido iki rinkimų dienos, tai pati kalta Rugsėjui skirti pinigai išleisti rugsėjo mėnesį.

Spalis — tik balsavimai namuose ir rinkimų sekmadienis. Namuose balsuojančių beveik Atokūs kaimai ir vienkiemiai. Važiuoja dvi grupės po du komisijos narius. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog teisės spraga, inter alia legislatyvinė omisija, visada reiškia, kad atitinkamų visuomeninių santykių teisinis reguliavimas apskritai nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nėra nustatytas nei tam tikrame teisės akte jo dalyjenei kuriuose nors kituose teisės aktuose, tačiau poreikis tuos visuomeninius santykius teisiškai sureguliuoti yra, o legislatyvinės omisijos atveju tas teisinis reguliavimas turi būti nustatytas būtent tame teisės akte būtent toje jo dalyjenes to reikalauja kuris nors aukštesnės galios teisės aktas, inter alia pati Konstitucija inter alia m.

Komisijos narė nesupranta, kodėl su ja buvo taip pasielgta: matyt, esu kvaila

Šio priedėlio pastaboje nustatyta, kad ,Komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

Taigi iš minėto teisinio reguliavimo matyti, kad jame yra nustatytos VRK narių darbo apmokėjimo sąlygos: įtvirtinta pareiginės algos dydžio apskaičiavimo proporcingai dirbtam laikui taisyklė; nustatytas pareiginės algos koeficientas VRK nariui; nustatytos kitos darbo apmokėjimo sąlygos, kaip antai vienkartinės priemokos prie pareiginės algos dydžio nustatymo ir išmokėjimo sąlygos.

Pareiškėjo prašymo kontekste paminėtinos šios aktualios oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos, suformuluotos Konstitucinio Teismo m.

Rinkimu komisijos nario mokejimo suma

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad, priešingai, nei teigia pareiškėjas, VRK įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje m.