Nariu metodai

Tokiame tyrime siekiama derinti ne tik skirtingus metodus, bet ir skirtingas kiekybinių ir kokybinių tyrimų prielaidas, pvz. Dirbdami su vaiku ir šeima, taikome šiuos metodus: individualaus darbo, darbo artimiausioje aplinkoje. Svarbiausias tokio tyrimo bruožas — vertybinės tyrėjo pozicijos, išplaukiančios iš feminizmo, etniškumo, anti-rasizmo ar pan. Taip pat gali pasireikšti tuo, kad kiekybinei ar kokybinei informacijai teikiama pirmenybė rengiant tyrimo ataskaitą. Aiškinimai yra sudedamoji dalis tos struktūros, kurią visuomenės nariai tik ketina aprašyti. McHugh ir kitų teigimu, kiekvienas individas, pradėdamas sąveikauti su kitais, jau turi nuostatą, kaip ši sąveika turi vykti.

Per bendrą veiklą šeimos nariai mokosi bendradarbiauti šeimoje, patiria bendrus įspūdžius, emocijas ir mokosi jomis dalintis.

Nariu metodai

Šie metodai papildo vienas kitą ir padeda siekti skirtingų uždavinių, todėl juos deriname. Mokytojas gali pasiūlyti pasitikrinti, ar visi grupės nariai pasirengę mokyti kitus.

Nariu metodai

Grupės tikslas — kad visi gerai išmoktų visą mokymosi medžiagą. Veikla baigiama įsivertinimu, kas išmokta ir kaip sekėsi. Galima paskatinti mokinius apmąstyti pamokoje taikyto mokymosi būdo privalumus, trūkumus, taikymo galimybes. Parengta naudojantis šiais šaltiniais: Bennett B. Mokymasis bendradarbiaujant.

Pirkimas naudojant šeimos mokėjimo metodą

Visose sąveikos situacijose aiškinimais, nuostatomis, nuomonėmis, įsitikinimais žmonės sukuria sutarimo regimybę. Kurdami, keisdami ir pertvarkydami taisykles žmonės taiko metodus, kurie kiekvienu konkrečiu atveju reikalauja reflektyvumo gebėjimų.

Socialiniams reiškiniams yra būdinga tam tikros atsitiktinės aplinkybės, kurios paneigia deterministinį socialinio pažinimo pobūdį.

Socialinės tikrovės ypatumas — tai dirbtinis, socialiai organizuotas jos pagrindas. Socialiniai reiškiniai laikomi realiais tiek, kiek visuomenės nariai organizuoja savo veiklą interpretacinių, bendrai pripažįstamų, savaime suprantamų gyvenimo formų pagrindu. Etnometodologams svarbu tirti socialinių reiškinių prigimtį dar prieš tai, kai pastarieji reiškiniai įspraudžiami į deterministinį priežasties—padarinio veiklos tinklelį.

Kaip veikia šeimos mokėjimo metodas

Etnometodologijai pradžią davė H. Garfinkelio veikalas Etnometodologiniai tyrimai Studies in Ethnomethodologyjai susiformuoti turėjo įtakos A. Schützo fenomenologinės sociologijosL.

Wittgensteino lingvistinės filosofijos ir sociolingvisto N. Chomsky idėjos. Ar tyrimas bus pagrįstas kokia nors dominuojančia teorine perspektyva feminizmu, anti-globalizmu ir t. Jei taip, greičiausiai bus pasirinkta transformuojančių procedūrų tyrimo strategija.

Dirbdami su vaiku ir šeima, taikome šiuos metodus: individualaus darbo, darbo artimiausioje aplinkoje. Individualus darbas Dirbant individualiai su vaiku ir sukuriant šiltą, pastovų santykį bent iš dalies kompensuojama prieraišumo, pasitikėjimo, absoliutaus suaugusiojo dėmesio poreikiai, kurie nėra patenkinami šeimoje, ir taip ugdoma vaiko asmenybė. Vaikas gauna kokybiškai intensyvų santykį, kurio metu remiamasi stipriųjų pusių perspektyva, įgalinančia vaiką saviaktualizacijai.

Atliekant mišrių metodų tyrimą patariama visą tyrimo metodų derinimo strategiją pavaizduoti vizualiai. Toks paveikslas turėtų aiškiai parodyti numatomų tyrimo procedūrų seką, prioritetą kiekybinei ar kokybinei prieigai arba prioriteto nebuvimą ; turėtų aiškiai parodyti, kuriose tyrimo stadijose bus integruojami kokybiniai ir kiekybiniai duomenys.

Nariu metodai

Mišrių metodų tyrimo ataskaitos struktūra priklauso nuo to, kokia strategija buvo pritaikyta. Jei buvo taikyta nuoseklių procedūrų tyrimo strategija, tai ir ataskaitoje kiekybinių ir kokybinių duomenų analizė pateikiama nuosekliai atskirose dalyse.

ŽNS Durstinys Durstinys — mokinių bendradarbiavimu grįstas mokymosi metodas. Durstinio esmė ta, kad kiekvienas grupės narys tampa mokymosi medžiagos dalies ekspertu ir moko kitus. Veiklos pradžioje sudaromos nedidelės grupės po 3—4 mokinius. Kiekvieną grupę sudaro tą pačią mokymosi medžiagos dalį turintys mokiniai. Mokytojas gali pasiūlyti pasitikrinti, ar visi grupės nariai pasirengę mokyti kitus.

Žinoma, interpretacijų ir išvadų dalyje tyrėjas sujungia skirtingų duomenų pagrindu gautus rezultatus. Jei buvo taikyta lygiagrečiai vykdomų procedūrų tyrimo strategija, tai ataskaitoje nėra ryškaus atskyrimo — kiekybinių ir kokybinių duomenų analizė pristatoma kartu.

Nariu metodai

Transformuojančių procedūrų tyrimo strategijoje, ataskaitos pirmoji dalis bus skiriama vertybinės pozicijos išdėstymui ar problemos teorinei analizei, vėliau kiekybiniai ir kokybiniai duomenys pristatomi atskirose dalyse arba kartu, o ataskaitos pabaigoje išdėstomos rekomendacijos socialiniams pokyčiams.

Creswell, Platesnį mišrių metodų tyrimų pristatymą galima rasti: Teddlie C. Thousand Oaks, Sage Publications.

Seimo nario vlogas Nr. 16 - Mokytojai

Creswell J. Designing and conducting mixed methods research.