Valstybes irangos nare.

Tačiau tai nereiškia, kad judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Pagrįstu skubos atveju šio reikalavimo galima netaikyti. Tai reiškia, kad žmogui norint keliauti po Šengeno erdvę reikia tik vienos vizos. Ekstradicijos prašymas ir šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai gali būti siunčiami faksimilinio ryšio priemonėmis.

Valstybes irangos nare

Kiekviena valstybė narė paskiria centrinę instituciją arba, jei to reikalauja jos konstitucinė sistema, centrines institucijas, atsakingas už ekstradicijos prašymų bei lydimųjų dokumentų siuntimą ir priėmimą bei už kitą oficialią korespondenciją, susijusią su ekstradicijos prašymais, jei šioje Konvencijoje nenumatyta kitaip. Kiekviena valstybė narė, teikdama 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą pranešimą, nurodo instituciją ar institucijas, kurias ji paskyrė pagal šio straipsnio 1 dalį.

  • Kaip suzinoti nario dydi is savo sunaus
  • Lietuva Šengeno erdvėje - Konsulinė informacija
  • Kiekviena valstybė narė paskiria centrinę instituciją arba, jei to reikalauja jos konstitucinė sistema, centrines institucijas, atsakingas už ekstradicijos prašymų bei lydimųjų dokumentų siuntimą ir priėmimą bei už kitą oficialią korespondenciją, susijusią su ekstradicijos prašymais, jei šioje Konvencijoje nenumatyta kitaip.

Ji informuoja depozitarą apie bet kokį tokio paskyrimo pakeitimą. Ekstradicijos prašymas ir šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai gali būti siunčiami faksimilinio ryšio priemonėmis. Kiekviena Valstybes irangos nare institucija aprūpinama faksimilinio ryšio įranga tokiems dokumentams siųsti ir gauti bei užtikrina, kad ji gerai veiktų.

1992 Presidential Debate with George HW Bush, Bill Clinton \u0026 Ross Perot

Siekiant užtikrinti perdavimo autentiškumą ir konfidencialumą, prie centrinės institucijos faksimilinio ryšio įrangos įrengiamas kriptografinis įtaisas, kuris naudojamas, kai ryšio įranga naudojama taikant šį straipsnį. Valstybės narės konsultuojasi viena su kita dėl praktinės šio straipsnio taikymo tvarkos.

Valstybes irangos nare

Kad būtų užtikrintas ekstradicijos dokumentų autentiškumas, prašymą pateikusios valstybės narės centrinė institucija savo prašyme nurodo, jog ji patvirtina, kad kartu su prašymu siunčiami dokumentai atitinka originalą, taip pat nurodo puslapių numeraciją. Jei prašymą gavusi valstybė narė abejoja, ar dokumentai atitinka originalą, jos centrinė institucija turi teisę reikalauti prašymą pateikusios valstybės narės centrinės institucijos per realų terminą diplomatiniais kanalais arba kitu abiem pusėms priimtinu būdu pateikti originalius dokumentus arba jų tikras kopijas.

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl konvencijos dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K. Konvencija dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, parengta remiantis Europos Sąjungos sutarties K.

Valstybes irangos nare