Ar galima priartinti narys

Ma­to­me tik spor­to vi­suo­me­nės su­prie­ši­ni­mą ir su­si­prie­ši­ni­mą, o jo­kių aiš­kų gai­rių vie­šai ne­gir­di­me. Sei­mo na­rys, įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­pri­sie­kęs ar­ba pri­sie­kęs lyg­ti­nai, ne­ten­ka Sei­mo na­rio man­da­to, dėl to Sei­mas pri­ima nu­ta­ri­mą. Paprastai žmonės nori ne tik mažinti parlamentarų skaičių, kas tiesiog išreiškia bendrą pyktį parlamentarų atžvilgiu ir prastą jų darbo įvertinimą, bet ir palikti tik vienmandates apygardas.

O jei šalis maža, parlamento dydis yra labiau tradicijos, atstovavimo pobūdžio, rinkimų sistemos ar net salės dydžio klausimas. Nereikia prisirišti prie tokių formulių ar kokių nors konkrečių skaičių. Ar yra priežasčių, dėl kurių būtų galima manyti, kad mažesnis parlamentas galėtų dirbti netgi blogiau nei didesnis? Visų pirma, Seimo sumažinimas nuo iki nario nėra toks jau drastiškas pokytis. Per mažai narių pasikeičia, kad kaip nors reikšmingai pakeistų situaciją.

Vis dėlto galima pagalvoti, kaip tai teoriškai galėtų paveikti atstovavimą. Pagrindinis dalykas — tam tikros socialinės grupės gali likti be atstovų.

Mažesnis mandatų skaičius naudingas ir taip stiprioms politinėms jėgoms, nes mažesnės politinės partijos nebegauna vietų. Sumažinus Seimo narių skaičių, galėtų sumažėti parlamentinių partijų, nes joms būtų sunkiau pereiti rinkimų slenkstį.

Ar tai gerai, ar blogai?

Kaip pažiūrėsi, vieni sakytų, kad blogai, nes sumažėja atstovavimas. Nors opozicija po pateikimo siūlymui dėl amžiaus jauninimo pritarė, kol kas nėra bendros nuomonės, ar palaikys projektą ir toliau. Vytautas Butkus yra jauniausias Klaipėdos rajono tarybos narys. Jis sako, kol kas ir vienintelis čia dirbantis iki 30 metų. Kelias jaunam žmogui į politiką, pasak V. Tai reikia padaryti dėl dviejų priežasčių. Pirma, reikia pritraukti į politiką labiau kvalifikuotų asmenų, turinčių patirties, kuriems perėjimas iš verslo ar akademinės veiklos į politiką apsimokėtų ir finansiškai.

Profesorius tikino, kad politikų algas reikia didinti sistemiškai, tai yra numatyti naują darbo užmokesčio apskaičiavimo mechanizmą, kuris skatintų daugiau, efektyviau dirbti. Gruževskio manymu, Seimo narių ir kitų politikų algos galėtų būti padalytos į dvi dalis — pastoviąją ir kintamąją. Pastoviąją dalį, pasak ekonomisto, sudarytų pareiginė alga, priedas už darbo valstybės tarnyboje stažą, o kintamoji dalis galėtų būti susieta su realiais darbais.

Padėkime rinkėjams pasiruošti rinkimams

Ši atlyginimo dalis galėtų būti peržiūrima kas pusę metų. Šioje dalyje turėtų atsispindėti politiko realūs darbai.

Ar galima priartinti narys Pusiau griovis po apipjaustymo

Reikia nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų skaičiuojama ši kintamoji atlyginimo dalis. Tarkime, ši sistema galėtų negalioti prezidentui, Seimo pirmininkui, premjerui, bet kitų algoms ši tvarka turėtų galioti.

Tokiu būdu reikia didinti politikų atlyginimo priklausomybę nuo jų aktyvumo ir realaus darbo rezultato.

Ar galima priartinti narys Mazi pavadinimas padidinti nari

Pavyzdžiui, Seimo vienmandatininkai rodo aktyvumą, važinėja į susitikimus su gyventojais. Galima vertinti susitikimus, bendravimą, žmonių iškeltų problemų sprendimą. Politinės asamblėjos tikslas — pasiekti, kad Europos Sąjunga taptų atsparesnė, tvaresnė ir darnesnė, didinant regionų ir miestų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant ES politiką. Visi ES ir nacionaliniai sprendimai turėtų būti priimami kiek galima arčiau piliečių, laikantis subsidiarumo principo.

Komitetas toliau dės pastangas, siekdamas užtikrinti, kad būsimi ES teisės aktai sumažintų administracinę naštą ir įgyvendinimo išlaidas regionams, miestams, miesteliams ir kaimams. Sėkmingai šiuos iššūkius įveikti bus galima tik tokiu atveju, jeigu Europos vietos bendruomenės taps atsparesnės. COVID krizė parodė, kad sanglauda yra ne tik pinigai — tai vertybė, lemianti tvarų ekonomikos augimą, skatinanti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir tokios teritorinės politikos, kuri patenkina piliečių poreikius, įgyvendinimą.

Buvo ketinimų perkelti ir Aplinkos ministeriją. Tikrai greitu metu turės atsirasti greitasis traukinys tarp sostinės ir Kauno. Privalės būti rimtai gerinama ir automagistralė Kaunas-Vilnius. Keliauti automobiliu būtų greičiau ir paprasčiau. Dėl to kompleksinis, sistemingas požiūris tikrai būtų naudingas siekiant paspartinti šiuos procesus.

„iPhone“ naudotojo vadovas

Tas padėtų ne tik lietuviškam verslui, bet ir pritraukti daugiau užsienio investuotojų, kurie vertintų pagerėjusias logistikos galimybes bei išaugusį darbuotojų pasirinkimą. Lauras Stacevičius, Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys, į Seimą išrinktas Kaune vienmandatėje Dainavos rinkimų apygardoje: Manau, kad projektas yra realus, tačiau gyvename demokratiškoje valstybėje, tad gyventojų nuomonė yra prioritetas.

Todėl visų pirma siūlyčiau rengti referendumą šiuo klausimu ir jei būtų nuspręsta, jog tiek Vilniaus, tiek Kauno gyventojai pritaria šiam projektui, pradėti jį įgyvendinti. Projekto įgyvendinimo trukmė, mano nuomone, priklausytų nuo jo apimties ir gairių atitinkamai — jei būtų nuspręsta, kad dvimiestis turėtų vieną savivaldą, projekto įgyvendinimo trukmė pailgėtų.

Manau, kad projektas yra realus, tačiau gyvename demokratiškoje valstybėje, tad gyventojų nuomonė yra prioritetas. Rasa Budbergytė, Seimo socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja, vilnietė: Vilniaus—Kauno dvimiesčio idėja buvo svarstoma dar metais, buvo net kai kas padaryta greitesnis traukinys suartinant du miestus.

Seime naujai registruotas nutarimo projektas, kaip ir šios idėjos parlamentinės paramos grupė, man yra ne kas kita kaip dirbtinė tik pačios idėjos reanimacija. Idėja puiki, bet jos realizavimas gana sudėtingas. Andrius Mazuronis, Mišrios Seimo narių grupės seniūnas, vilnietis: Manau, šį projektą įgyvendinti taip, kaip ji supranta nutarimo projekto teikėjai, yra nerealu dėl labai paprastos priežasties: tokio projekto įgyvendinimas reikalautų vienos iš savivaldybių tikėtina, mažesniosios — Kauno atsisakyti Ar galima priartinti narys savo teisių ir funkcijų bei jas perleisti Vilniui.

Aš no­rė­čiau tie­siog pa­si­tei­rau­ti dėl jau­nų­jų me­di­kų, re­zi­den­tų ap­mo­kė­ji­mo ga­li­my­bės nuo ge­gu­žės 1 die­nos pa­kei­ti­mo. Taip pat svei­ki­nu su­grį­žus. Dėl biu­dže­to su­rin­ki­mo pa­gal tai, kas yra su­pla­nuo­ta, yra ren­ka­mas. Tie pri­im­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai tik­rai, jo­kių abe­jo­nių nė­ra, iki ge­gu­žės 1 die­nos bus įvyk­dy­ti.

Dar kol kas anks­ti kal­bė­ti dėl pa­pil­do­mo po­rei­kio pa­ten­ki­ni­mo re­zi­den­tams, nes bu­vo dau­giau su­si­ję su jų kom­pe­ten­ci­jų, ge­bė­ji­mų di­di­ni­mu, ska­ti­ni­mu eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Jei­gu mes su­ra­si­me ši­tą spren­di­mo bū­dą, tai tik­rai bus biu­dže­te. Na, nė­ra nu­ma­ty­ta pa­pil­do­mai virš to, kas bu­vo pri­im­ta biu­dže­te. Jei­gu, ko­le­gos, tru­pu­tį dau­giau dė­me­sio ir ma­žiau triukš­mo sa­lė­je, bū­tu­me iš­ties la­bai dė­kin­gi.

Aš tu­riu prem­je­rui klau­si­mą, su­si­ju­sį su mū­sų na­rys­tės Eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­jo­je pro­ce­su. Jei­gu tei­sin­gai su­pran­tu, ge­gu­žės mė­ne­sį mes tu­rė­tu­me gau­ti kvie­ti­mą, tai yra la­bai grei­tai, pus­an­tro mė­ne­sio. Dar­bų pro­gra­mo­je yra dau­gy­bė pro­jek­tų, šim­tai pro­jek­tų. Gal ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, ku­riuos mes dar tu­ri­me pri­im­ti ir ku­rias re­for­mas tu­ri­me iš­ju­din­ti, kad jau bū­tu­me tik­ri, kad tą pa­kvie­ti­mą gau­si­me ir ati­tik­si­me vi­sus kri­te­ri­jus, kad tap­tu­me na­riais?

Vi­si es­mi­niai da­ly­kai tik­rai yra pri­im­ti, yra se­ka­ma, ko rei­kia dėl jū­sų pa­mi­nė­tų re­for­mų dėl po­įsta­ty­mi­nių ak­tų įgy­ven­di­ni­mo.

Ar galima priartinti narys Normalus sekso dydis

Tik­rai pa­gal tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, pas­ku­ti­nia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo fi­nan­sų mi­nist­ras, pa­kvie­ti­mą tu­rė­si­me ir iki lie­pos mė­ne­sio, net ne­abe­jo­ju, tap­si­me BPO na­riais. Ko­kių nors ne­val­do­mų ri­zi­kų tik­rai šiuo me­tu nė­ra.

  • Algos parlamente kelia šypseną ir patiems Seimo nariams, ir ekonomistams: tautos išrinktųjų atlyginimus siūlo skaičiuoti kitaip Gytis Pankūnas, LRT.
  • Kaip padidinti varpos receptus
  • Parlamentarai nuo erių — ar amžiaus ribos sumažinimas padės politiką priartinti prie jaunimo?

Ruo­šia­si S. Klau­si­mas ger­bia­mam vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš at­si­pra­šau, nu­trau­kiu. Klau­sia­me prem­je­ro ar­ba Sei­mo Pir­mi­nin­ko.

Dvimiesčio idėja Seimo narių – vilniečių ir kauniečių – akimis

Čia ne Vy­riau­sy­bės va­lan­da, o se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tei­ki­mas. Tai ta­da pa­lin­kė­siu vi­sai Vy­riau­sy­bei ir pa­čiam Sei­mui sėk­min­gai dirb­ti dėl Lie­tu­vos, o ne sė­dė­ti ant vie­nos upės abie­jų kran­tų ir bar­tis per tą upę.

Siū­lau iš tik­ro sėk­mės. Klau­sia S. Ruo­šia­si L. Ger­bia­mas prem­je­re, per pra­ėju­sią se­si­ją, ru­dens se­si­jo­je, te­ko gir­dė­ti šio­je sa­lė­je, ne­sa­ky­siu iš ko, kad Spor­to įsta­ty­mas bus pa­teik­tas… Bal­sai sa­lė­je Pra­ėju­sio­je ru­dens se­si­jo­je. Ko­kia da­bar būk­lė, kas už­si­i­ma tuo klau­si­mu, kas at­sa­kin­gas, ka­da bus pa­teik­ta? Ma­to­me tik spor­to vi­suo­me­nės su­prie­ši­ni­mą ir su­si­prie­ši­ni­mą, o jo­kių aiš­kų gai­rių vie­šai ne­gir­di­me. Ka­da pa­ga­liau bus spren­džia­mas Spor­to įsta­ty­mo klau­si­mas Sei­me?

Tik­rai to su­prie­ši­ni­mo bu­vo pa­kan­ka­mai daug, su­si­ju­sio su fi­nan­sa­vi­mu, ta­čiau Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja kar­tu su spor­to ben­druo­me­ne, ma­nau, kad su­val­dė.

A. Ramonaitė: pykčio išliejimas Seimo mažinimo referendume nieko nesprendžia

Kal­bant apie fi­nan­sa­vi­mą, kas dau­giau­sia kė­lė pro­ble­mų, yra pri­im­ti spren­di­mai, ku­rie ar­ti­miau­siu me­tu bus re­a­li­zuo­ti, ir tik­rai nie­kas ne­tu­rė­tų skųs­tis ir verk­ti, kad žen­kliai su­ma­žin­tos lė­šos.

Apie Spor­to įsta­ty­mą. Jis bu­vo per­im­tas Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, jos at­sa­ko­my­bės sri­tin, nuo sau­sio 1 die­nos už po­li­ti­kos for­ma­vi­mą spor­to sri­ty­je at­sa­kin­ga ši mi­nis­te­ri­ja.

Man bu­vo pri­sta­ty­ta, li­kę tik ke­li štri­chai dėl kai ku­rių dar ne­su­ta­ri­mų. Net ne­abe­jo­ju, kad mes pa­va­sa­rio se­si­jo­je tik­rai pa­teik­si­me, ir įsta­ty­mas, ti­kiuo­si, bus toks, ku­ris ne­be­skal­dys ben­d­ruo­me­nės, ir mū­sų spor­to ben­druo­me­nė pa­lai­kys tą įsta­ty­mą. Yra du įsta­ty­mai, na­tū­ra­lu, Ar galima priartinti narys šian­dien tie pro­jek­tai ir anks­tes­ni pro­jek­tai stab­dė pa­tį pro­gre­są, nes bu­vo di­džiu­lis su­si­skal­dy­mas dėl pa­ties mo­de­lio, dėl fi­nan­sa­vi­mo, dėl fi­lo­so­fi­jos veik­los.

Ne­si­no­ri to­kio pro­jek­to teik­ti, kad pas­kui čia tos ba­ta­li­jos per­si­kel­tų. No­rė­tų­si pa­teik­ti tą pro­jek­tą, ku­ris dau­giau ar ma­žiau bus re­mia­mas vi­sos spor­to ben­druo­me­nės. Klau­sia L. Ger­bia­mas prem­je­re, jūs šian­dien sa­kė­te, kad bus tei­kia­mi trys pen­si­jų mo­kes­ti­nio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Gal ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti pla­čiau, kas nu­ma­ty­ta, tie­siog no­rė­čiau su­ži­no­ti, kas nu­ma­ty­ta su kau­pia­mo­sio­mis pen­si­jo­mis?

O de­ta­lės. Lai­ky­ki­mės to prin­ci­po, ka­da nė­ra ga­lu­ti­nio spren­di­mo pri­im­to tarp val­dan­čių­jų, kol kas nė­ra pri­sta­ty­ta, tai ne­tei­ki­me to vi­suo­me­nei, nes po to mū­sų pro­jek­tas, po dis­ku­si­jų ga­li keis­tis, to­dėl tei­ki­me vi­suo­me­nei tai, kas jau tu­ri val­dan­čių­jų po­li­ti­nį ap­si­spren­di­mą ir kon­kre­tų pro­jek­tą. Tai šiek tiek luk­tel­ki­me, mes, Vy­riau­sy­bė, jau esa­me fi­ni­šo tie­sio­jo­je.

Ma­nau, kad ši­tą mė­ne­sį bus pri­sta­ty­ta abiem frak­ci­joms, ta­da ki­toms Sei­mo frak­ci­joms ir ga­lė­si­me vie­šai dis­ku­tuo­ti. Ger­bia­mas prem­je­re, šian­dien pa­si­sa­ky­da­mas jūs pa­sa­kė­te, kad vie­nas iš ge­res­nių įsta­ty­mų su­si­jęs su vai­ko pi­ni­gais.

Reikia: 2 ,11 EUR Surinkta suma: 2 ,11 EUR Padėkime rinkėjams pasiruošti rinkimams Ar niekad nesvajojai gyventi šalyje, kurioje tautos išrinktas parlamentas iš tiesų atstovautų rinkėjų interesus, su pagarba ir atsakomybe vykdytų savo pareigas?

Kai su­si­tin­ki su ben­druo­me­ne ir dar­bo vie­to­se, iš tik­rų­jų šį įsta­ty­mą dau­gu­mas ko­men­tuo­ja kaip ne­la­bai sėk­min­gą. Su­pran­ta­ma, kad vai­ko pi­ni­gai iš es­mės yra ge­rai, ta­čiau pri­imant to­kį įsta­ty­mą bu­vo smar­kiai ne­pa­si­ruoš­ta. Ant­ras da­ly­kas, žmo­nės, ku­rie dir­ba, iš es­mės gau­na ma­žes­nius pi­ni­gus, tie, ku­rie gau­na. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to rei­kia grįž­ti prie tos dis­ku­si­jos ir dau­giau Padidina dydzio ir seksualinio nario dė­me­sį į ska­ti­nan­čius dirb­ti įsta­ty­mus, aiš­ku, ir pri­imant vi­so­kias leng­va­tas ne­gu pi­ni­gų da­li­ji­mą?

Aiš­ku, ne­ga­li­ma pa­mirš­ti ir tų, ku­rie ne­gau­na pi­ni­gų, bet ku­riems rei­kia duo­ti tuos pi­ni­gus. Tai gal­būt tu­rė­tų bū­ti dve­jo­pa sis­te­ma, nes šiuo me­tu žmo­nės skun­džia­si, ypač skun­džia­si sa­vi­val­dy­bės, dėl krū­vio. Ka­da ta si­tu­a­ci­ja su­si­tvar­kys, nes dar yra pro­ble­mų?

Tik­rai bu­vo pa­da­ry­tas tei­sin­gas spren­di­mas. Aiš­ku, pra­na­šu sa­vo kie­me ne­bū­si, bet ver­ti­nant pas­ku­ti­nę Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ata­skai­tą, ku­ri bu­vo pa­teik­ta pra­ei­tą sa­vai­tę, kaip pa­žan­ga ir tei­gia­mas įver­ti­ni­mas yra pa­mi­nė­ti vai­ko pi­ni­gų mo­de­lio įve­di­mas.

Kaip bu­vo pra­džio­je sa­ky­ta, ši­tas pir­mas pa­da­ry­tas žings­nis ap­rė­pė tik ma­žiau­sias iki vi­du­ti­nių pa­ja­mų gau­nan­čius žmo­nes, pir­miau­sia taip, ki­tiems tik­rai ne­pa­di­dė­jo. Bet tai ir bu­vo, šiuo žings­niu iš kar­to ir pa­vie­šin­ta, kad taip bus, kad Ar galima priartinti narys skir­ta tai vi­suo­me­nės da­liai. Šiais me­tais tą pa­jus ir vi­du­ri­nio­ji kla­sė, ka­dan­gi ir vai­ko pi­ni­gai di­dės, ir tie spren­di­mai su­si­ję su mo­kes­ti­ne per­tvar­ka.

Jei­gu mes kal­ba­me apie mo­kes­ti­nės naš­tos ma­ži­ni­mą dir­ban­tiems as­me­nims, be abe­jo, pa­jus ir ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys, ir vi­du­ri­nio­ji kla­sė. Dėl nepa­si­ren­gi­mo, tai toms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios at­sa­kin­gai pa­žiū­rė­jo, ne­ki­lo jo­kių pro­ble­mų. Yra ke­le­tas sa­vi­val­dy­bių, ypač Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ku­ri nesu­si­tvar­ko su sa­vo pri­skir­to­mis funk­ci­jo­mis ir tas pro­ce­sas strin­ga. Tai yra tik­rai nau­jas spren­di­mas, bu­vo pro­ble­mų su in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, bet ir­gi rei­kia su­pras­ti, kad to krū­vio, to srau­to, ku­ris bu­vo dėl krei­pi­mų­si, juo la­biau kad tai ga­li­ma da­ry­ti ne tik elek­tro­ni­niu bū­du, sis­te­mos ne­at­lai­kė.

Ta­čiau, kaip mi­nė­jau, vi­siems žmo­nėms, ku­rie krei­pė­si ar vė­liau kreip­sis, tie pi­ni­gai vi­si bus ati­duo­ti ir nė­ra jo­kio ap­ri­bo­ji­mo ar­ba lai­ko­tar­pio. O pats spren­di­mas yra tei­sin­gas ir jis ska­ti­na bū­tent dir­ban­čius žmo­nes dirb­ti, už­si­dirb­ti.

  1. A. Ramonaitė: pykčio išliejimas Seimo mažinimo referendume nieko nesprendžia - vidvestuma.lt
  2. Noredami keliauti nario padidejima
  3. Workprogram; EU communication policy; EU Treaties; Fundamental rights and rule of law; Future of Europe; Judicial cooperation; Multi-level governance and devolution; Public administration; REFIT and better law-making; Subsidiarity and proportionality Rollup Image Image Caption Page Content 1 Persvarstyti ES demokratinį modelį, kad būtų labiau atsižvelgta į regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmenį ir pareigas 2 Valdyti pokyčius visuomenėje, pavyzdžiui, pasaulines pandemijas, skaitmenines ir žaliąsias revoliucijas, demografiją 3 Skatinti sanglaudą ir siekti, kad ja remtųsi visų sričių ES politika Liepos 2 d.

Vai­ko pi­ni­gai, tiks­li­niai vai­ko pi­ni­gai šiais me­tais, tiks­liau, nuo me­tų, net ne­abe­jo­ju, bus pa­di­din­ti. Ruo­šia­si V. Ta­čiau šiuo mo­men­tu yra dvi pro­ble­mos, tai via­du­ko sta­ty­mas, kur Vy­riau­sy­bė tu­ri pa­sta­ty­ti ir vis ža­da nuo anos, jūs gal ir ne­ža­dė­jo­te, bet nuo anos Vy­riau­sy­bės bu­vo pa­ža­dai, ir la­bai svar­bus iš­ori­nis in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tas — tai ke­lio nu­tie­si­mas nuo oro uos­to į LEZʼą, nes jie tu­ri jau in­ves­tuo­to­jus, ku­rie no­ri at­ves­ti avia­kom­pa­ni­jas, ku­rios čia re­mon­tuo­tų sa­vo or­lai­vius, pa­sau­li­nes kom­pa­ni­jas.

Tik­rai tos pro­ble­mos yra ži­no­mos. Mes pa­ža­dų dėl via­du­ko ne­da­li­no­me, tą ir­gi pri­pa­žįs­tu, ir dėl pa­ties spren­di­mo, kur tu­rė­tų kur­tis or­lai­vių įmo­nės — ar ei­ti į LEZʼą, tie­siant pa­pil­do­mą in­fra­struk­tū­rą, ar iš­plės­ti te­ri­to­ri­jas, ku­riai jis pri­klau­so, Kau­no oro uos­tą, tai yra al­ter­na­ty­va ir gal­būt dar tiks­liau ga­lė­tų ma­ne pa­tiks­lin­ti ūkio mi­nist­ras.

Ar galima priartinti narys Nario matmenys su augimu 170

Dė­ko­ju, prem­je­re. Iš tie­sų gal pa­tiks­li­na­me. Tai yra tie­siog kal­ba apie rie­dė­ji­mo ta­ką. Kaip ir kiek­vie­nam in­ves­tuo­to­jui la­bai svar­bu kuo grei­čiau at­ei­ti prie pro­jek­to, tai mes ju­da­me su tuo la­bai grei­tai. Klau­si­mas la­bai pa­pras­tas — tie­siog rie­dė­ji­mo ta­ko nu­tie­si­mas. Klau­sia V. Ger­bia­mas prem­je­re, dė­ko­ju jums už in­for­ma­ty­vų pri­sta­ty­mą šios se­si­jos Vy­riau­sy­bės dar­bų.

Su­pran­tu, kad ne­bus leng­va, ta­čiau sa­vo kal­bo­je jūs mi­nė­jo­te, jog bus svars­to­mos būs­to įsi­gi­ji­mo leng­va­tos jau­noms šei­moms re­gio­nuo­se. No­rė­čiau pa­klaus­ti: ar kar­tu re­gio­ni­nės plėt­ros po­li­ti­ko­je yra nu­ma­ty­ti ko­kie nors pa­leng­vi­ni­mai in­ves­ta­vi­mo sri­ty­se, ver­slo kū­ri­mo, dar­bo vie­tų kū­ri­mo, nes, kaip ži­no­me, vie­nas iš dar­bin­go am­žiaus žmo­nių pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nių yra dar­bas.

Dėl dar­bo vie­tų kū­ri­mo, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo, tai yra su­si­ję ne tik su re­gio­nais, tai ak­tu­a­lu bet ku­riam Lie­tu­vos taš­kui. Dėl to mo­kes­ti­niai pa­kei­ti­mai, ku­rie yra nu­ma­ty­ti, ma­nau, leis mums tap­ti ir kon­ku­ren­cin­giau­siems Bal­ti­jos re­gio­ne, bent jau Bal­ti­jos re­gio­ne, ir su­ma­žin­ti tą naš­tą, ku­ri gal­būt la­biau­siai truk­do ir sle­gia dar­buo­to­jus ir ver­slą, dėl dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mo naš­tos su­ma­ži­ni­mo.

Mo­kes­ti­niai pa­kei­ti­mai, ska­ti­nan­tys in­ves­tuo­ti į nau­jas tech­no­lo­gi­jas, ko­mer­cia­li­zuo­ti iš­ra­di­mus, jau yra pa­da­ry­ti, ga­lio­ja nuo sau­sio 1 die­nos. Ma­nau, tai taip pat tu­rė­tų ir daro po­vei­kį, ir pa­ti ap­lin­ka, ku­ri su­si­ju­si su Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mu, ir ki­tais spren­di­mais, tai pa­ro­dė. Ir prak­tiš­kai vien nau­jų in­ves­tuo­to­jų at­ėji­mas, ga­my­bi­nių in­ves­tuo­to­jų at­ėji­mas lei­do įkur­ti ar­ba per­spek­ty­vo­je bus įkur­ta dau­giau ne­gu 5 tūkst.

Kol kas, sa­ky­ki­me, vis tiek in­ves­tuo­to­jams pa­trauk­liau­sias yra Vil­nius, ta­čiau, kal­bant apie pa­čias lais­vą­sias eko­no­mi­nes zo­nas, pra­mo­nės par­kus, la­bai ne­ma­žai in­ves­tuo­to­jų ren­ka­si ir Ar galima priartinti narys ga­li­my­bes ki­tuo­se ša­lies re­gio­nuo­se.

Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te jus pa­svei­kin­ti iš tri­bū­nos. Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, ger­bia­mi Lie­tu­vos žmo­nės, pra­de­da­me dar­bus. No­riu vi­sus šia pro­ga pa­svei­kin­ti.

Tai yra ben­dri spren­di­mai, ku­rie, ma­nau, pa­leng­vins… Kal­bant at­ski­rai apie re­gio­nų ska­ti­ni­mą, ska­ti­ni­mo po­li­ti­ką, tai, ma­nau, pir­miau­sia rei­kė­tų ti­kė­tis ir lauk­ti ini­cia­ty­vų iš tų pa­čių sa­vi­val­dy­bių, nes vi­sus pro­jek­tus, ku­rie at­ei­na į Vy­riau­sy­bę su siū­ly­mais, su pa­gei­da­vi­mais ir ro­do­mi, kad tai pri­trauk­tų in­ves­ti­ci­jas, mes ver­ti­na­me pri­ori­te­ti­ne tvar­ka ir tik­rai nie­ko ne­stab­do­me, tik pa­de­da­me.

Ruo­šia­si M. No­rė­čiau pa­klaus­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ko.